Bezpieczeństwo w pracy


Każdy zakład pracy zobowiązany jest do prowadzenia szkoleń bhp oraz przestrzegania zasad bhp. Wielkie zakłady przemysłowe, gdzie wskaźnik ryzyka wypadku przy pracy jest wyższy, prowadzi osobne działy, w których kontrola stosowania zasad bezpieczeństwa jest głównym zadaniem zespołu. Bezpieczeństwo na budowach, w fabrykach, wielkich koncernach przemysłowych oraz rolnych jest kluczową zasadą dla pracodawców, jak i pracowników. Dużo wypadków przy pracy jest skutkiem nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zakładzie. Współpraca bhp często nawiązywana jest z zewnętrznymi organizacjami, działających głównie w tym zakresie. Firmy zajmujące się kontrolowaniem przestrzegania zasad w przedsiębiorstwach, prowadzą szkolenia oraz wsparcie bhp dla osób zatrudnionych przez dany zakład, który nawiązał współpracę bhp z taką instytucją. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy są ustalane odgórnie przez Państwową Inspekcję Pracy, która w swoich kadrach ma oddzielne działy zajmujące się poszczególnymi sprawami dotyczącymi obsady pracowniczej, stanowisk pracy i tym podobnymi. Każdy biznes opiera się swoich zasadach, lecz istnieją także główne wyznaczone przez odpowiednie instytucje, których żaden przedsiębiorca nie może złamać pod karą grzywny lub karą pozbawienia wolności. Przestrzeganie zasad jest obowiązkiem pracownika, jak i pracodawcy, nieprzestrzeganie przez pracownika tych zasad jest również niedopełnieniem pracodawcy, w związku z czym obie strony mogą zostać ukarane. Pracownik za złamanie regulaminu bhp może zostać obciążony kwotą grzywny, która najczęściej zostanie potrącona z wypłaty, pod koniec następnego okresu rozliczeniowego, ale również może zostać wezwany do odbycia kary poprzez prace społeczne. Do głównych zasad pracodawcy, zatrudniającego choćby jednego pracownika, jest zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami, dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
organizować, przygotowywanie i prowadzenie prac, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy. Do obowiązków pracownika zalicza się dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem, poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich.